Zasady połowu

Zasady prowadzenia amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu Radomskiego PZW w 2014 r.

W 2014 r. na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu obowiązują następujące zakazy:
1) zakaz połowu ryb metodą trollingu,
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w godzinach nocnych od zmierzchu do świtu,
3) zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi, przy prowadzeniu połowu ryb z brzegu,
4) zakaz połowu ryb przy pomocy kuszy,
5) wymiar ochronny dla okonia do 18 cm,
6) limit ilościowy połowu okonia do 15 szt./dobę z wyłączeniem połowu okoni w czasie rozgrywania zawodów w wędkarstwie spławikowym , przeprowadzanych na „żywej rybie” i zawodów podlodowych. W czasie rozgrywania zawodów spinningowych metodą klasyczną obowiązuje limit  połowu okoni do 10 szt.
7) wymiar ochronny dla karpia do 35 cm oraz limit połowu do 2 szt./dobę (nie dotyczy rzek).
8) wymiar ochronny dla lina do 30 cm.

Rzeka Radomka:
1) Na odcinku od jej źródeł do zbiornika zaporowego w Toporni (z wyłączeniem samego zbiornika) zaliczana jest do kategorii wód górskich – obowiązuje składka i zasady połowu jak na wodach górskich. Dozwoloną metodą połowu jest metoda spinningowa i muchowa.
2) Na odcinku od zapory czołowej zbiornika Topornia do mostu drogowego na trasie Radom – Przysucha jest zaliczana do kategorii wód górskich – obowiązuje składka jak na wody górskie. Dozwolonymi metodami połowu są: metoda spinningowa i muchowa oraz spławikowo-gruntowa i podlodowa. Mogą być stosowane wyłącznie przynęty i zanęty naturalne pochodzenia roślinnego oraz przynęty sztuczne.

Rzeka Szabasówka:
1) Zaliczana jest do kategorii wód górskich na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie Radom – Przysucha wraz z wodami jej dopływów. Obowiązuje składka jak na wody górskie. Dozwolonymi metodami połowu są: metoda spinningowa i muchowa oraz spławikowo-gruntowa i podlodowa. Mogą być stosowane wyłącznie przynęty i zanęty naturalne pochodzenia roślinnego oraz przynęty sztuczne.
Do wód górskich nie zalicza się zbiornika zaporowego Chałupki Łaziskie, położonego na rzece Szabasówka na odcinku jej biegu od mostu drogowego na trasie Łaziska – Zaborowie do zapory czołowej oraz innych zbiorników zaporowych położonych na jej dopływach: Koszorów, Aleksandrów, Szydłowiec, Orłów, Jastrząb.

Rzeka Jabłonica:
1) Zaliczana jest do kategorii wód górskich na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie Radom – Przysucha, wraz z wodami jej dopływów. Obowiązuje składka – jak na wody górskie. Dozwolonymi metodami połowu są: metoda spinningowa i muchowa oraz spławikowo-gruntowa i podlodowa. Mogą być stosowane wyłącznie przynęty i zanęty naturalne pochodzenia roślinnego oraz przynęty sztuczne.

 Zbiornik Domaniów:
1) Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz zobowiązany jest do zapoznania się u właściciela zbiornika, czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i ustanowionymi przez rybackiego użytkownika. Uprawnienia właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa sprawuje Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. Wernera 4A, Tel. (48) 362 61 38: 362 23 65.
2) Ograniczenia ustanowione przez użytkownika rybackiego (Okręg PZW w Radomiu):
a) Zakaz indywidualnego połowu ryb z zapory bocznej w miejscowości Brudnów, wjeżdżania na nią pojazdami mechanicznymi i wykonywania czynności szkodliwych, mogących prowadzić do osiadania zapory, osuwania się gruntu itp. Dopuszczalne jest wędkowanie w grupach zorganizowanych, po uprzednim powiadomieniu Biura Zarządu Okręgu oraz właściciela zbiornika i uzyskaniu zgody.
b) Zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m. od zapory czołowej zbiornika, położonej w miejscowości Wólka Domaniowska.
c) Zakaz połowu ryb z odsłoniętej drogi betonowej i wysp w okresie utrzymywania się bardzo niskiego stanu wody w zbiorniku.
d) Zakaz połowu ryb ze środków pływających w okresie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.
e) Zakaz połowu ryb drapieżnych  na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową w okresie od 1 stycznia do 31 maja  z wyłączeniem połowu okoni spod lodu.
f) Obowiązują  limity ilościowe w połowach:
–  szczupaka – do 2 szt./dobę,
–  sandacza – do 2 szt./dobę,
–  suma – do 1 szt./dobę,
–  bolenia – do 2 szt./dobę.
Przy połowie mieszanym ryb z gatunków: sum, szczupak, sandacz obowiązuje limit ilościowy połowu łącznie do 2 szt. z zachowaniem ograniczeń określonych w pkt. a, b, c, d.

 Zbiornik Siczki Górny:
1)Zakaz połowu ryb z tarasów widokowych oraz terenu położonego pomiędzy tymi tarasami, od strony ul. Nadrzecznej w Jedlni Letnisko.

Rzeka Pilica:
1) Zakaz połowu ryb na tzw. „Dołku” przy stanicy WOPR w Białobrzegach w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku. Miejsce to stanowi zimowisko dla ryb.

Rzeka Zagożdżonka:
1) W okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia każdego roku obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowienia obrębu ochronnego, który obejmuje rzekę Zagożdżonkę oraz wszystkie jej  rozlewiska od linii wysokiego napięcia w m. Świerże Górne do jej ujścia do rzeki Wisły.
W okresie ochronnym zabrania się połowu ryb oraz prowadzenia wszelkich czynności szkodliwych,  w szczególności naruszania miejsc tarliskowych, dna zbiornika, roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk.

 Rzeka Zwolenka:
1) Od mostu drogowego na trasie Mierziączka – Jasieniec Solecki w miejscowości Barycz Kolonia do mostu drogowego na trasie Chotcza – Lucimia w miejscowości Borowiec dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty naturalne pochodzenia roślinnego oraz przynęty sztuczne. Dozwolone jest stosowanie zanęt wyłącznie naturalnych pochodzenia roślinnego.

Rzeka Modrzejowianka  (dopływ Iłżanki)  w miejscowości Modrzejowice, gm. Skaryszew:
1) Odcinek rzeki Modrzejowianki, przepływającej w pobliżu stawów rybnych w m. Modrzejowice, objęty jest obrębem hodowlanym. Wstęp do obrębu hodowlanego – na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 66, poz. 750 z 1999 r. – z późniejszymi zmianami).

Rzeka Krępianka:
1) Odcinek rzeki Krępianki, przepływającej w pobliżu stawów w miejscowości Boży Dar/Krępa Kościelna objęty jest obrębem hodowlanym. Wstęp do obwodu hodowlanego oraz zasady połowu na odcinku rzeki włączonym do tego obrębu reguluje ustawa o rybactwie śródlądowym i przepisy wydane na jej podstawie. Dopuszczony do wędkowania jest lewy brzeg rzeki do urządzenia piętrzącego wodę.

Rzeka Wisła:
1) Obowiązuje zakaz połowu ryb w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia na odcinku rzeki w okolicach miejscowości Zajezierze, wzdłuż lewego brzegu, od ostrogi poniżej mostu kolejowego na trasie Radom-Dęblin do ostrogi powyżej tego mostu. Szerokość chronionego akwenu wynosi do 100 m.
2) Obowiązuje limit połowu leszczy do 10 szt./dobę.
3) Na Kanale Stężyckim i Odnodze obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku.

Zbiornik zaporowy w Szydłowcu:
1) Obowiązuje całoroczna strefa ochrony ryb, która obejmuje  część powierzchni zbiornika wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem drogowym na trasie Szydłowiec – Majdów , nad rzeką Korzeniówką:
– na lewym brzegu zbiornika – ok. 120 m długości linii brzegowej,
– na prawym brzegu zbiornika – ok. 70 m. długości linii brzegowej.

Zbiornik zaporowy w Koszorowie:
1) Obowiązuje całoroczna strefa ochrony ryb, która obejmuje część powierzchni zbiornika wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem dla pieszych nad rzeką Kobyłką, położonym od strony wpływu tej rzeki do zbiornika Koszorów:
– na lewym brzegu zbiornika – ok. 150 m długości linii brzegowej,
– na prawym brzegu zbiornika – ok. 180 m. długości linii brzegowej.

Zbiornik zaporowy Staw Górny w Pionkach:
1) Zakaz połowu ryb w ciągu całego roku w rozlewisku położonym, po wschodniej stronie zbiornika, za pozostałymi fragmentami starej grobli.

Zbiornik zaporowy w Jastrzębiu:
1) Zakaz połowu ryb w ciągu całego roku na odcinku rzeki Śmiłówki przed jej ujściem do zbiornika Jastrząb, począwszy od kładki pieszej w górę rzeki na odległości do 150 m. oraz część powierzchni  zbiornika na odległość do 100 m od kładki pieszej.

Zbiornik zaporowy w Orłowie:
1) Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb ze środków pływających.

Jezioro  Zdziczów:
1) W północnej części jeziora Zdziczów, położonej na wysokości muszli koncertowej, na odcinku 50 m w prawo i 100 m w lewo od niej, w okresie od 1 marca do 30 czerwca obowiązuje zakaz połowu ryb, na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową.

Ograniczenia i zakazy obowiązujące na wodach poza obwodami rybackimi.

1) Wody pozaobwodowe użytkowane przez Okręg PZW w Radomiu udostępnione są wyłącznie dla wędkarzy PZW Okręgu Radomskiego.
2) Na zbiorniku Fosa w Szydłowcu zakaz połowu ryb z wyspy, na której położony jest zamek.
3) Na zbiorniku Resztówka w miejscowości Kol. Zalesice, gm. Wierzbica obowiązuje limit połowu karpi do 2 szt./dobę i karasi pospolitych do 5 szt./dobę.

Uwaga:
Wędkarz, który nabywa e-zezwolenie przy pomocy aplikacji Okoń zobowiązany jest do wykupienia wkładek do zezwolenia, obowiązujących w ciągu całego roku:
Seria RAD/ŁŁ – dla wędkarzy dokonujących amatorskiego połowu ryb wędką ze środka pływającego, na pozostałych wodach z wyłączeniem Zbiornika Domaniów (20 zł).
Seria RAD/DOM – dla wędkarzy dokonujących amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu na zbiorniku Domaniów (25 zł).
Seria RAD/ŁD – dla wędkarzy dokonujących amatorskiego połowu ryb z brzegu i środka pływającego na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach (60 zł).
Wędkarze, którzy posiadają wkładkę serii RAD/DOM nabywają uprawnienia do nabycia składki Seria RAD/SD (35 zł) i powinny być  okazywane łącznie.
Wkładki do nabycia w Domu Wędkarza w m-ści Brudnów 7 (nad zbiornikiem Domaniów) oraz w dowolnym Kole PZW.