O Okręgu

Okręg Radomski Polskiego Związku Wędkarskiego został utworzony w 1975 roku. Jest samodzielną jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie Statutu PZW. Działa w południowej części Województwa Mazowieckiego (na obszarze dawnego Województwa Radomskiego), obejmującej powiaty: radomski (ziemski i grodzki), szydłowiecki, zwoleński, lipski, kozienicki, białobrzeski, grójecki, przysuski oraz fragment gminy Stężyca w Województwie Lubelskim.

Strukturę organizacyjną oraz cele działalności Okręgu określa Statut PZW. Najwyższą władzą Okręgu jest zwoływany co 4 lata Okręgowy Zjazd Delegatów. W okresie między zjazdami władzę sprawuje Zarząd Okręgu liczący 19 członków, a miedzy posiedzeniami Zarządu Okręgu, jego Prezydium składające się z 9 osób. Okręg reprezentuje i kieruje jego działalnością Prezes ZO PZW, przy pomocy Biura Zarządu Okręgu. Biuro ZO w Radomiu mieści się przy ul. Bławatnej 10. Zatrudnia 5 osób, realizujących działania administracyjne, księgowe, zarybieniowe oraz inne.

Okręg Radomski PZW liczy ponad 12 tysięcy członków (stan na 2013 rok), zrzeszonych w 50 kołach.

Użytkujemy około 5 tys. ha wód, które corocznie zarybiamy materiałem zarybieniowym o wartości ponad 600 tys zł.

Najpopularniejsze łowiska stanowią rzeki: Wisła, Pilica i Radomka oraz zbiornik zaporowy „Domaniów” (pow. ok. 500 ha).

Realizujemy szereg porozumień z innymi Okręgami PZW w sprawie wzajemnego dostępu do wód.

Prowadzimy aktywną działalność sportową oraz ukierunkowaną na rozwój młodzieży wędkarskiej.

Posiadamy Stanicę Wędkarską nad zbiornikiem „Domaniów” w miejscowości Brudnów.

Od 2005 roku możemy poszczycić się Sztandarem Okręgu Radomskiego polskiego Związku Wędkarskiego, ufundowanym ze składek członków naszego Okręgu.

Zobacz Kronikę Okręgu >>>

rad